trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thứ Hai, 08/03/2021

tức 25/1 Tân Sửu

8 sắc thái khi phát tâm Bồ đề người tu học Phật cần biết

15/08/2020

Chia sẻ :

15/08/2020

Chia sẻ :

Trên bước đường tu nhân học Phật, việc phát tâm Bồ đề là rất quan trọng. Trong bài giảng “Ý nghĩa phát Bồ đề tâm”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng: “Tâm Bồ đề có thể nói là nhân chứng để thành Phật. Ai tu học Phật mà không phát tâm Bồ đề thì không thể thành Phật được”. Tuy nhiên, tâm chúng ta có nhiều sắc thái khác nhau. Không phải ai cũng hiểu được và phát khởi được những nguồn tâm quảng đại khi phát tâm Bồ đề. Với tâm từ bi mong đại chúng hiểu rõ ý nghĩa chân thật của việc phát tâm Bồ đề, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải tám sắc thái của tâm gồm có: Chính - Tà, Chân - Ngụy, Đại - Tiểu, Thiên - Viên qua lời dạy của Ngài Thật Hiền Đại sư trong “Văn khuyến phát Bồ đề tâm”.

#1 Chính tâm và tà tâm

Hai sắc thái đầu tiên của tâm mà Sư Phụ giảng là tâm chính và tâm tà. Trong “Văn khuyến phát Bồ đề tâm” ghi rõ: “Đời có kẻ tu hành mà chỉ tu hành một chiều không cứu xét tự tâm chỉ lo những việc ở ngoài hoặc vụ lợi hoặc háo danh hoặc tham cái thú hiện tại hoặc cầu cái vui mai sau phát tâm như vậy gọi là tà. Danh lợi không ham, vui thú không màng, chỉ vì thoát sinh tử, vì chứng Bồ đề. Phát tâm như vậy gọi là chánh”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chia sẻ hai sắc thái đầu tiên khi phát Tâm Bồ đề là tâm chính và tâm tà

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chia sẻ hai sắc thái đầu tiên khi phát Tâm Bồ đề là tâm chính và tâm tà

Từ lời dạy của Thật Hiền Đại sư, để giúp đại chúng hiểu rõ về tà tâm khi phát tâm Bồ đề, Sư Phụ giảng giải: “Nếu chúng ta tu hành mà tu một chiều, không cứu xét tự tâm. Nghĩa là chỉ biết lo ở bên ngoài, chạy ra bên ngoài, lăng xăng việc ở ngoài chưa từng quay lại, soi xét tâm mình, sám sửa tâm mình, kiểm lại tâm mình. Thấy ai bảo đi từ thiện thì đi, ai bảo làm cái này thì làm. Nhưng không xoay lại, xét nét tâm mình, kiểm tâm mình, sửa tâm mình đó gọi là tu hành một chiều. Có người tu hành để tham cái thú hiện tại, đi đến chùa cho vui, cho thanh thản. Hoặc tham cái vui mai sau, nghĩa là hôm nay đi tu để mong kiếp sau con được giàu. Hôm nay, con lên cúng dường chùa kiếp sau con phải thành tỷ phú, cầu như thế để con được giàu có, con sung sướng. Đó là tham cái vui mai sau. Phát tâm tu hành như thế, gọi là tà”.

Về chính tâm khi phát tâm Bồ đề, Sư Phụ giải thích: “Chúng ta trong đây những ai phát được tâm đi tu không vì danh, vì lợi; không vì cầu cho mình kiếp sau giàu có, gia đình mình đông con, nhiều cháu, con bồng bế mà thật sự thấy tai họa của sinh tử luân hồi thật đáng sợ, thật đáng lo. Chúng ta luân hồi quá nhiều kiếp không thể tính xuể. Xương chất đầy đại địa, nước mắt đầy bốn biển, máu đầy hết tất cả, luân hồi, đau đớn như thế mà mình chưa biết sợ. Người mà biết sợ sinh tử luân hồi dài đằng đẵng, phát tâm tu hành muốn thoát sinh tử, muốn thành Phật để độ chúng sinh hết khổ. Phát tâm như vậy gọi là chính”. Từ lời giảng giải trên Sư Phụ, chúng ta biết rằng, người phát tâm Bồ đề chính tâm là phải biết quán xét tâm mình, không vì thú vui hiện tại, không vì phước báo trong các kiếp vị lai mà phải nhắm tới mục tiêu tối thượng là cầu thoát luân hồi sinh tử, cứu độ chúng sinh.

#2 Chân tâm và ngụy tâm

“Chân” tức là chân thật, “ngụy” tức là giả dối. Trong “Văn khuyến phát Bồ đề tâm”, Ngài Thật Hiền Đại sư dạy rằng: “Ý niệm này nối tiếp ý niệm khác, ngước lên mà mong cầu Phật đạo, tư tưởng trước liên tục tư tưởng sau, nhìn xuống mà hóa độ chúng sanh, nghe Phật đạo lâu xa cũng không thoái chí khiếp sợ, xét chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi, như trèo núi cao cả vạn dặm cũng quyết tận đỉnh, như lên tháp lớn đến chín tầng cũng cố tột nóc: Phát tâm như vậy gọi là chân. Có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong bẩn ngoài sạch, trước siêng sau nhác, tâm tốt dẫu có cũng phần lớn bị danh lợi xen lấn, thiện pháp dẫu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Phát tâm như vậy gọi là ngụy”.

Ngài Thật Hiền Đại sư dạy, người phát tâm Bồ đề chân thật là người dù biết tu hành sẽ rất lâu xa nhưng người ấy không ngại, không sợ, thấy chúng sinh nhiều vô biên vô tận cũng không thối chí. Lời Ngài dạy khiến chúng ta nhớ đến lời nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hạnh nguyện Bồ đề rộng lớn của Đức Bồ Tát là tấm gương sáng ngời để chúng ta noi theo. Sư Phụ giảng giải: “Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện rằng: “Bao giờ trong địa ngục không còn chúng sinh nữa Ngài mới chứng quả Bồ đề”... Ai phát được tâm tu hành không sợ khó, không sợ lâu xa, không sợ mệt mỏi thì người ấy gọi là chân thật tu hành. Ở đây không phải chỉ các Phật tử, mà tất cả chư Tăng, chư Ni cũng thế, nếu tu mà còn sợ khó, sợ lâu xa thì chưa phải chân tu”.

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện rằng: “Bao giờ trong địa ngục không còn chúng sinh nữa Ngài mới chứng quả Bồ đề”

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện rằng: “Bao giờ trong địa ngục không còn chúng sinh nữa Ngài mới chứng quả Bồ đề”

Tiếp nối phần giảng giải về cặp sắc thái chân - ngụy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về ngụy tâm: “Ngụy tức là giả tu, có lỗi, có tội không sám hối, có lỗi không chịu trừ bỏ... Tâm thì nhơ nhớt xấu xa, bên ngoài thì trau chuốt bóng bẩy cho sạch sẽ. Mới đi chùa, mới đến đạo tràng thì hăm hở ngày nào cũng đi sinh hoạt, chăm chỉ. Độ hai, ba tháng bắt đầu biếng dần, đến lúc trưởng đạo tràng gọi cũng không chịu đi. Đó là trước siêng sau lười. Ở chùa đi xuất gia cũng thế. Năm thứ nhất chăm chỉ tu hành, tụng kinh, tụng kệ, lễ khóa đầy đủ, sang năm thứ hai là bê chề, sang năm thứ ba là bê trễ bỏ luôn. Chúng ta nếu tâm như thế là ngụy tu, giả tu”.
Sư Phụ nhấn mạnh: “Hai chữ “chân tu” không phải dễ. Chân tu thì chắc chắn thành Phật, chân tu thì chắc chắn sẽ được Phật hộ trì. Còn ngụy, giả tu thì không Phật, Bồ Tát, Thiện Thần, Hộ Pháp nào hộ trì được cả”.

#3 Đại tâm và tiểu tâm

Đại tâm là người phát tâm lớn, tiểu tâm là người phát tâm nhỏ. Vậy thế nào là phát tâm lớn và phát tâm nhỏ? Ngài Thật Hiền Đại sư dạy: “Chúng sanh giới hết nguyện ta mới hết, Bồ đề đạo thành nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là đại. Coi ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như oan gia, chỉ mong tự độ, không dám độ người. Phát tâm như vậy gọi là tiểu”.

Để đại chúng hiểu về đại tâm, Sư Phụ giảng giải: “Người nào phát cái tâm: Bao giờ độ hết chúng sinh thì nguyện tu của chúng ta mới hết, bao giờ đắc thành quả Phật thì nguyện của mình mới thành. Phát tâm như vậy gọi là tâm to lớn”.

Người phát Đại tâm Bồ đề là người noi theo tấm gương của chư Phật, Bồ Tát

Người phát Đại tâm Bồ đề là người noi theo tấm gương của chư Phật, Bồ Tát

Bên cạnh đó, để chúng ta hiểu về tiểu tâm, Sư Phụ cũng chia sẻ: “Trong đạo Phật có chia ra tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa tức là người chỉ lo độ cho mình. Thấy đời này khổ, tu cho mình đắc Niết bàn cho an ổn cõi lạc. Còn mọi người cứ để đấy, mặc kệ, thì tâm như thế là tâm tiểu. Tuy rằng mình có đắc quả Thánh đi chăng nữa thì mình vẫn là Thánh tiểu thừa, Thanh Văn chứ không phải là đại thừa”. Như vậy, người phát Bồ đề tâm phải phát tâm rộng lớn, tâm quảng đại vì lợi ích chúng sinh.

#4 Thiên tâm và viên tâm

Sư Phụ giảng tâm thiên tức là lệch một bên, tâm viên tức là tròn đầy. Để lời nguyện phát tâm Bồ đề được dũng mãnh thì chúng ta cần phải bỏ tâm thiên lệch mà chọn lấy tâm viên tròn.
Trong “Văn khuyến phát Bồ đề tâm”, Ngài Thật Hiền Đại sư nói rõ về tâm thiên và tâm viên như sau: “Nếu ngoài tâm thấy có chúng sanh, có Phật đạo, rồi nguyện độ, nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tan. Phát tâm như vậy gọi là thiên. Nếu biết tự tánh là chúng sanh nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành tựu, không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có, đem cái tâm vô tướng phát cái nguyện vô tướng, làm cái hạnh vô tướng, chứng cái quả vô tướng, cái tướng vô tướng cũng không thấy có được. Phát tâm như vậy gọi là viên”.
Sư Phụ giảng giải: “Trong kinh Phật dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo”. Tâm chúng ta làm chủ tạo nên pháp giới này. Pháp giới là có tất cả, từ chư Phật, cho đến tất cả thập pháp giới, cho đến trời, mây, trăng, gió, đất liền, núi sông, chúng sinh, cây cỏ đều trong pháp giới này và đều từ tâm mà biến ra”.
Sư Phụ giảng giải thêm: “Thế cho nên chúng ta thấy, ngoài tâm mà có đạo Phật, ngoài tâm mà có chúng sinh. Chúng sinh này đều là chúng sinh trong tâm ta. Các Phật tử đừng nghĩ rằng những người này (Sư Phụ hướng tay về phía các Phật tử trong Chính điện) là ở ngoài tâm mình. Thực ra là ở trong tâm mình. Chúng ta mở mắt thấy mọi người, mình tưởng là thấy mọi người ở ngoài. Chính là mình đang thấy mọi người trong mắt mình. Con mắt mình bây giờ mà bị hỏng đi là chúng ta không thấy gì nữa. Cho nên thực ra chúng ta thấy chúng sinh ở ngay trên tâm mình đấy. Đó là nói ở nơi chúng ta, còn sự thực thì tất cả chúng sinh đều ở trong cái bản tâm thanh tịnh hết. Cho nên người tu phải thấy được điều này. Chúng sinh này ở trong bản tâm thanh tịnh ở trong Như Lai Tạng ra hết. Thấy như vậy cho nên người biết tu thì không chấp trước công phu, không có đắm vào công phu, tu hành vẫn tu hành mà không chấp trước, dám đến chỗ mà xả như cây lúa. Kinh Kim Cương, Phật dạy Pháp còn ưng xả huống chi nữa là y Pháp. Chúng ta phải thấy được chỗ này là chỗ cao, chỗ tột, chúng ta phải nghiền ngẫm cho kỹ. Người nào phát được tâm không vướng mắc thì đấy mới thật sự là không bị thiên lệch”.

Trong kinh Phật dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo”. Tâm chúng ta làm chủ tạo nên pháp giới này

Trong kinh Phật dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo”. Tâm chúng ta làm chủ tạo nên pháp giới này

Về tâm viên tròn, Sư Phụ chia sẻ: “Trong kinh 42 chương Phật dạy: Tu y vô tu mới thật là tu, chứng vô chứng chứng thật là chứng. Chỗ này chúng ta phải mở con mắt bát nhã, mở cái tuệ nhãn này ra mới thấy được thế nào là tu mà y vô tu, chứng mà như không chứng. Điều này các Phật tử phải học, không học không thể thấu được cái này, thì chúng ta sẽ vướng mắc. Cho nên, để tránh cái thiên mà được cái viên, phát cái tâm đầy đủ viên tròn thì nhất khoát chúng ta phải học Pháp, không thể bỏ Pháp được".

Qua lời giảng của Sư Phụ, chúng ta đã hiểu thêm về tám sắc thái của tâm. Tuy rằng, ngày phát tâm Bồ đề của chùa Ba Vàng đã tạm hoãn, nhưng mong rằng quý Phật tử sẽ đọc, tư duy để hiểu về tám sắc thái của tâm từ đó chuẩn bị những nguồn tâm chân chính, gạn lọc những tâm tà để phát tâm Bồ đề được chân thật, dũng mãnh, rộng lớn và viên tròn trong những buổi lễ phát tâm Bồ đề về sau.

Minh Tâm

Các bài nên xem:

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

“Giải cứu” nông sản tỉnh Hải Dương - Khi mùa dịch qua đi, tình người sẽ đọng lại mãi

Bài viết🞄 07/03/2021

Mặc dù những ngày này các tỉnh miền Bắc đang đón những cơn mưa phùn lạnh, việc di chuyển gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần phát huy giá trị tình người cao đẹp của dân tộc, các Phật tử vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ “giải cứu” nông sản.

“Giải cứu” nông sản tỉnh Hải Dương - Khi mùa dịch qua đi, tình người sẽ đọng lại mãi

Bài viết 🞄 07/03/2021

Mặc dù những ngày này các tỉnh miền Bắc đang đón những cơn mưa phùn lạnh, việc di chuyển gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần phát huy giá trị tình người cao đẹp của dân tộc, các Phật tử vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ “giải cứu” nông sản.

Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn tu tập mong nguyện dịch bệnh Covid - 19 sớm được hóa giải

Bài viết🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dạy: “Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được thoát nạn dịch COVID-19”

Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn tu tập mong nguyện dịch bệnh Covid - 19 sớm được hóa giải

Bài viết 🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dạy: “Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được thoát nạn dịch COVID-19”

Lắng đọng khi nghe những câu chuyện về Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người mang lý tưởng cao thượng cho đời

Bài viết🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp để mọi người được tiếp cận với lời Đức Phật dạy, từ đó sống một cuộc đời có ý nghĩa và tốt đẹp hơn...

Lắng đọng khi nghe những câu chuyện về Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người mang lý tưởng cao thượng cho đời

Bài viết 🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp để mọi người được tiếp cận với lời Đức Phật dạy, từ đó sống một cuộc đời có ý nghĩa và tốt đẹp hơn...

Vun bồi Hiếu tâm, Phật tử tri ân hai cụ thân sinh nhân dịp sinh nhật Sư Phụ

Bài viết🞄 06/03/2021

Trong ngôi nhà nhỏ, các Phật tử quây quần bên hai cụ, dâng lời tri ân vì hai cụ đã sinh ra một người con tuyệt vời. Đó chính là Sư Phụ - vị ân Sư khả kính giúp bao người được học, hiểu giáo Pháp của Đức Phật, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn

Vun bồi Hiếu tâm, Phật tử tri ân hai cụ thân sinh nhân dịp sinh nhật Sư Phụ

Bài viết 🞄 06/03/2021

Trong ngôi nhà nhỏ, các Phật tử quây quần bên hai cụ, dâng lời tri ân vì hai cụ đã sinh ra một người con tuyệt vời. Đó chính là Sư Phụ - vị ân Sư khả kính giúp bao người được học, hiểu giáo Pháp của Đức Phật, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn

Con đã thầm nguyện rằng: “Con sẽ chọn Sư Phụ là Thầy...”

Bài viết🞄 05/03/2021

Đối với hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng thì Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chính là sức sống của mùa xuân bất diệt trong ánh sáng Phật Pháp...

Con đã thầm nguyện rằng: “Con sẽ chọn Sư Phụ là Thầy...”

Bài viết 🞄 05/03/2021

Đối với hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng thì Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chính là sức sống của mùa xuân bất diệt trong ánh sáng Phật Pháp...

Đong đầy cảm xúc buổi sinh nhật Sư Phụ lần thứ 54

Bài viết🞄 05/03/2021

Trong niềm xúc động, các Phật tử đã dâng lên Sư Phụ lời cảm niệm công ơn giáo dưỡng sâu sắc. Nhờ có Sư Phụ soi đường chỉ lối mà các Phật tử được vào biển Phật Pháp, khai sáng tuệ giác để được hạnh phúc, an vui.

Đong đầy cảm xúc buổi sinh nhật Sư Phụ lần thứ 54

Bài viết 🞄 05/03/2021

Trong niềm xúc động, các Phật tử đã dâng lên Sư Phụ lời cảm niệm công ơn giáo dưỡng sâu sắc. Nhờ có Sư Phụ soi đường chỉ lối mà các Phật tử được vào biển Phật Pháp, khai sáng tuệ giác để được hạnh phúc, an vui.

Chùa Ba Vàng phối hợp với chính quyền TP. Uông Bí hỗ trợ bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

Bài viết🞄 05/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển thành phố Uông Bí...

Chùa Ba Vàng phối hợp với chính quyền TP. Uông Bí hỗ trợ bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

Bài viết 🞄 05/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển thành phố Uông Bí...

Tri ân Sư Phụ nhân ngày sinh nhật

Bài viết🞄 04/03/2021

Kính bạch Sư Phụ, qua từng bài học của Sư Phụ mà khi con đứng lớp để truyền tải kiến thức cho học sinh, con cảm nhận bổn phận và sứ mệnh của mình trong từng bài học đối với học trò có vai trò và ý nghĩa đến chừng nào. Và con luôn nhắc nhủ tâm mình phải làm thật tốt sứ mệnh đó.

Tri ân Sư Phụ nhân ngày sinh nhật

Bài viết 🞄 04/03/2021

Kính bạch Sư Phụ, qua từng bài học của Sư Phụ mà khi con đứng lớp để truyền tải kiến thức cho học sinh, con cảm nhận bổn phận và sứ mệnh của mình trong từng bài học đối với học trò có vai trò và ý nghĩa đến chừng nào. Và con luôn nhắc nhủ tâm mình phải làm thật tốt sứ mệnh đó.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Hoạt động phật sự🞄 04/03/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Hoạt động phật sự 🞄 04/03/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Tri ân 'Người' sinh ra vì lợi ích chúng sinh!

Bài viết🞄 03/03/2021

Từ sau đó con về chùa nhiều hơn, con cảm nhận được tấm lòng từ bi của Sư Phụ nhiều hơn qua từng việc mà con được chứng kiến ở chùa. Từ một tiểu tiết nhỏ trang trí ở chùa, Sư Phụ cũng hướng mọi người tới giá trị đạo đức và nhân văn, hướng mọi người biết đến Phật Pháp.

Tri ân "Người" sinh ra vì lợi ích chúng sinh!

Bài viết 🞄 03/03/2021

Từ sau đó con về chùa nhiều hơn, con cảm nhận được tấm lòng từ bi của Sư Phụ nhiều hơn qua từng việc mà con được chứng kiến ở chùa. Từ một tiểu tiết nhỏ trang trí ở chùa, Sư Phụ cũng hướng mọi người tới giá trị đạo đức và nhân văn, hướng mọi người biết đến Phật Pháp.

Thành kính tri ân Thầy - Người mang Giáo Pháp Như Lai soi sáng chúng con

Tin tức🞄 03/03/2021

Chúng con như những đứa trẻ đang “chết đuối” giữa dòng sông cuộc đời, bị cuốn vào những “ngọn sóng” của sự tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, của sự vô ơn bất kính… khiến chịu nhiều đau khổ. Nhưng thật hạnh phúc vì giờ đây, chúng con được gặp Sư Phụ - người sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Thành kính tri ân Thầy - Người mang Giáo Pháp Như Lai soi sáng chúng con

Tin tức 🞄 03/03/2021

Chúng con như những đứa trẻ đang “chết đuối” giữa dòng sông cuộc đời, bị cuốn vào những “ngọn sóng” của sự tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, của sự vô ơn bất kính… khiến chịu nhiều đau khổ. Nhưng thật hạnh phúc vì giờ đây, chúng con được gặp Sư Phụ - người sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Sư Phụ - Mặt trời trí tuệ soi bước con đi

Tin tức🞄 02/03/2021

Nhân duyên con được gặp Sư Phụ trong một lần đi tình nguyện tại Trại Phong Thái Bình cách đây gần 10 năm về trước. Khi ấy con còn là một cán bộ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, luôn nhìn đời với lăng kính màu hồng

Sư Phụ - Mặt trời trí tuệ soi bước con đi

Tin tức 🞄 02/03/2021

Nhân duyên con được gặp Sư Phụ trong một lần đi tình nguyện tại Trại Phong Thái Bình cách đây gần 10 năm về trước. Khi ấy con còn là một cán bộ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, luôn nhìn đời với lăng kính màu hồng

“Giải cứu” hơn 60 tấn nông sản tỉnh Hải Dương - hành trình lan tỏa yêu thương của Phật tử chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 01/03/2021

Tỉnh Hải Dương - một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hàng chục nghìn tấn nông sản từ công sức của bà con bị tồn đọng, không có nơi tiêu thụ...

“Giải cứu” hơn 60 tấn nông sản tỉnh Hải Dương - hành trình lan tỏa yêu thương của Phật tử chùa Ba Vàng

Tin tức 🞄 01/03/2021

Tỉnh Hải Dương - một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hàng chục nghìn tấn nông sản từ công sức của bà con bị tồn đọng, không có nơi tiêu thụ...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Tin tức🞄 24/02/2021

Dân gian quan niệm: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vậy vào ngày này, các gia đình nên chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng giêng thế nào để mang lại lợi ích?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Tin tức 🞄 24/02/2021

Dân gian quan niệm: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vậy vào ngày này, các gia đình nên chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng giêng thế nào để mang lại lợi ích?

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết 🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết 🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Tin tức🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Tin tức 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...