Bài cúng

Với mong muốn để các phật tử thành tín của phật giáo có thể biết những bài cúng mỗi khi hành lễ. Nhà chùa đã biên soạn những bài cúng phổ biến hay dùng tại đây các phật tử có thể đọc và tham khảo

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 3 – Ngày 4 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 3 – Ngày 4 (Bài 8)

Ngày 4: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 3 – Ngày 5 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 3 – Ngày 5 (Bài 8)

Ngày 5: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 3 – Ngày 6 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 3 – Ngày 6 (Bài 8)

Ngày 6: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 3 – Ngày 7 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 3 – Ngày 7 (Bài 8)

Ngày 7: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 1 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 1 (Bài 8)

Ngày 1: Tụng Kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu không có nước chè thì cúng bằng nước trắng. (Cắm
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 2 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 2 (Bài 8)

Ngày 2: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 3 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 3 (Bài 8)

Ngày 3: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 4 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 4 (Bài 8)

Ngày 4: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 5 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 5 (Bài 8)

Ngày 5: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 6 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 6 (Bài 8)

Ngày 6: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 7 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 4 – Ngày 7 (Bài 8)

Ngày 7: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 5 – Ngày 1 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 5 – Ngày 1 (Bài 8)

Ngày 1: Tụng Kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu không có nước chè thì cúng bằng nước trắng. (Cắm
Link to map Back top top