Bài cúng

Với mong muốn để các phật tử thành tín của phật giáo có thể biết những bài cúng mỗi khi hành lễ. Nhà chùa đã biên soạn những bài cúng phổ biến hay dùng tại đây các phật tử có thể đọc và tham khảo

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 2 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 2 (Bài 8)

NGÀY 2: NGHE PHÁP (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 3 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 3 (Bài 8)

NGÀY 3: NGHE PHÁP (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 4 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 4 (Bài 8)

NGÀY 4: NGHE PHÁP (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 5 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 5 (Bài 8)

NGÀY 5: NGHE PHÁP (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 6 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 6 (Bài 8)

NGÀY 6: NGHE PHÁP (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Toàn cảnh chùa Ba Vàng với khung cảnh tuyệt diệu từ trên cao nhìn xuống

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 7 – Ngày 7 (Bài 8)

NGÀY 49 KẾT MÃN CỦA 49 NGÀY LẦN 3  Cúng mâm cơm chay. (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 5 – Ngày 6 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 5 – Ngày 6 (Bài 8)

Ngày 6: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 1 – Ngày 3 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 – Tuần 1 – Ngày 3 (Bài 8)

Ngày 3: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 13 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 13 (Bài 8)

Ngày 13: Tụng Kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu không có nước chè thì cúng bằng nước trắng. (Cắm
Link to map Back top top