trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Bài hát Quán Âm cứu khổ - các bài viết về Bài hát Quán Âm cứu khổ, tin tức Bài hát Quán Âm cứu khổ

Bài hát: Quán Âm cứu khổ | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

Nam mô cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Nhĩ căn Viên thông. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bài hát: Quán Âm cứu khổ | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

Bài hát: Quán Âm cứu khổ | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

Nam mô cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Nhĩ căn Viên thông. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

17/9/2021

30 Lượt xem