trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Ca Tỳ La Vệ - các bài viết về Ca Tỳ La Vệ, tin tức Ca Tỳ La Vệ

Bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật

Con nay cung kính Đức Như Lai. Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài. Khi vừa đản sinh đi bảy bước. Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần

Bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật

Bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật

Con nay cung kính Đức Như Lai. Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài. Khi vừa đản sinh đi bảy bước. Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần

29/5/2021

125 Lượt xem