Chư Tăng chùa Ba Vàng kinh hành tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh mau được hóa giải

Với tâm nguyện chí thành cầu cho dịch bệnh Covid-19 mau được hoá giải, nhân dân và đất nước sớm được bình an, mặc dù trong thời tiết mưa bão, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng phát nguyện hàng đêm đi kinh hành, tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh Vesali – Thiên tai, dịch họa”, để hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

>>> Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top