Nhân Quả Nghiệp Báo

Nhân quả nghiệp báo là chuyên mục Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời những câu hỏi cho nhân dân và Phật tử về nhân - duyên - quả

Câu Hỏi 2

Trong kinh Địa Tạng Phật nói: khi người già người chết không chết được sống không ra sống, thứ nhất đó là nghiệp nó đang giằng co, oan gia trái chủ đến đòi nợ. Thứ hai đó là người bình thường mạnh khoẻ thường ,nằm mơ thân quyến của mình đã chết thấy họ khổ sở rách rưới đó là họ muốn nhờ mình cúng dường tụng kinh làm phúc hồi hướng cho họ. Còn người già cũng thế con cháu phải chăm sám hối, làm phúc hồi hướng cho người đó. Thỉnh chư Tăng đến khai thị cho các oan gia trái chủ, để họ xả bỏ những oán kết.

Gửi câu hỏi

Link to map Back top top