Hình ảnh tắm Phật trang nghiêm thanh tịnh tại Lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2020

Link to map Back top top