trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Hướng dẫn của chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chia sẻ :

Chia sẻ :

Mục Lục [Ẩn]

  I. Hướng Dẫn Tu Tập 

  1. Thời Gian

  – Thời gian phát nguyện tu: tùy duyên phát nguyện tu đủ chương trình hoặc tu tùy duyên.

  – Thời gian tu trong ngày: Tùy duyên tu vào thời gian bố trí được trong ngày.

  – Trường hợp đang tu, mà gia duyên bận phải nghỉ, khi tu lại thì tu tiếp theo, không bỏ cách chương trình. Khi kết đàn, vẫn tham gia kết đàn, sau đó thì tùy duyên có/không tu tiếp cho đến hết chương trình.

  – Các ngày: mùng 8, 14, 30 (29 tháng thiếu) thì các Phật tử nghe Pháp, tu tập theo định kỳ của chùa, nghỉ chương trình này.

  2. Nội Dung Chương Trình Tu Ba Tháng

  Nghi thức khai/kết đàn  

  Nghi thức hàng ngày theo tuần tự, theo chu kỳ 4 ngày: một ngày tụng kinh -> một ngày ngồi thiền -> một ngày tụng kinh -> một ngày ngồi thiền.

  Các Phật tử có thể tùy duyên kết hợp tu tăng chuyên mục trong một thời khóa:

  Ngày 1: tụng kinh

  Ngày 2: tụng kinh + ngồi thiền.

  Ngày 3: tụng kinh

  Ngày 4: tụng kinh + ngồi thiền

  Lưu ý: không được tu trước chương trình.

  3. Phương Thức Tu Tập

  - Tu theo cá nhân, gia đình.

  4. Hướng Dẫn Kết Hợp Với Chương Trình Tu Trực Tuyến

  – Trường hợp không tu theo chương trình phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của chùa Ba Vàng: thực hành nguyên theo nghi thức này.

  – Trường hợp tu theo chương trình phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của chùa Ba Vàng:

  Bước 1: Thực hiện trước Nguyện hương, Văn khấn theo nghi thức này

  Bước 2: Tham gia theo chương trình phát trực tuyến

  Bước 3: Sau khi hết chương trình trực tuyến, Phật tử thấy phần nào của nghi thức này chưa có trong chương trình trực tuyến thì tu tiếp các phần còn thiếu đó.

  II. Sắm Lễ

  – Khai/kết đàn: cơm chay, thí thực.

  – Các buổi tụng kinh tiếp theo: sắp lễ ba bát cơm trắng (bát nhỏ) và ba cốc nước chè.

  Lưu ý: Nếu không cúng thì không sắp.

  III. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

  Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử xem hướng dẫn tại đây bài: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng
  Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

  Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link trên, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

  Chia sẻ :
  Chia sẻ :
  Xem thêm

  Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (Bài 8) - Quyển 1

  Nghi lễ🞄 25/11/2022

  Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

  Nghi lễ 🞄 25/11/2022

  Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

  Nhật Tụng Thiền Môn Chùa Ba Vàng

  Chương trình tu tập 🞄 01/11/2022

  Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

  Chương trình tu tập 🞄 01/11/2022

  Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

  Bài 3 – Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh

  Chương trình tu tập 🞄 31/8/2022

  Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu). Tại chùa Ba Vàng sẽ diễn ra lễ cầu siêu 14, 30 âm lịch hàng tháng

  Chương trình tu tập 🞄 31/8/2022

  Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu). Tại chùa Ba Vàng sẽ diễn ra lễ cầu siêu 14, 30 âm lịch hàng tháng

  Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

  Nghi lễ🞄 22/8/2022

  Chương trình tu tập, dành cho nhân dân Phật tử, muốn nương tựa Tam Bảo, cúng dường đến chư Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh người thân, nhưng không về chùa được xin gửi danh sách vong linh về chùa để quý Thầy tác lễ cầu siêu và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu của chùa hoặc không về chùa được, cũng không tham gia được lễ cầu siêu trực tuyến của chùa.

  Nghi lễ 🞄 22/8/2022

  Chương trình tu tập, dành cho nhân dân Phật tử, muốn nương tựa Tam Bảo, cúng dường đến chư Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh người thân, nhưng không về chùa được xin gửi danh sách vong linh về chùa để quý Thầy tác lễ cầu siêu và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu của chùa hoặc không về chùa được, cũng không tham gia được lễ cầu siêu trực tuyến của chùa.

  Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

  Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

  Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

  Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

  Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

  Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề số 2

  Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

  Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

  Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

  Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

  Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề số 1

  Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

  Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, ngày 19/6 âm lịch hàng năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức cho các Phật tử được phát tâm Bồ đề.

  Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

  Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, ngày 19/6 âm lịch hàng năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức cho các Phật tử được phát tâm Bồ đề.

  Các nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7

  Chương trình tu tập 🞄 01/6/2022

  Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

  Chương trình tu tập 🞄 01/6/2022

  Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

  Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 1

  Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

  Hiệu dụng của tám điều giác ngộ không thể nghĩ bàn, người Phật tử chỉ cần khéo ứng dụng thực hành tám điều giác ngộ, thì ngay trong cuộc sống hiện tại giảm trừ được các phiền não khổ đau và dần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho đến Phật quả.

  Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

  Hiệu dụng của tám điều giác ngộ không thể nghĩ bàn, người Phật tử chỉ cần khéo ứng dụng thực hành tám điều giác ngộ, thì ngay trong cuộc sống hiện tại giảm trừ được các phiền não khổ đau và dần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho đến Phật quả.

  Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

  Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

  Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

  Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

  Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

  Nghi thức tu tập cầu an

  Chương trình tu tập 🞄 09/5/2022

  Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

  Chương trình tu tập 🞄 09/5/2022

  Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

  Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

  Chương trình tu tập 🞄 03/01/2022

  Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.

  Chương trình tu tập 🞄 03/01/2022

  Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.

  Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

  Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

  Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

  Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

  Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

  Các chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

  Chương trình tu tập 🞄 24/7/2021

  Tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, quý Phật tử nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.

  Chương trình tu tập 🞄 24/7/2021

  Tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, quý Phật tử nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.

  Các chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân

  Nghi lễ🞄 18/7/2021

  Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

  Nghi lễ 🞄 18/7/2021

  Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

  Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

  Chương trình tu tập 🞄 21/6/2021

  Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

  Chương trình tu tập 🞄 21/6/2021

  Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.