Chuyên mục: Khất Thực Chùa Ba Vàng

Khất thực có nghĩa là đi xin ăn, đây là cách nuôi thân mạng chân chính Đức Phật đã dạy cho người xuất gia. Tuy nhiên, không phải ai đi xin ăn cũng được gọi là khất sĩ. Trong kinh Tương Ưng Bộ I Đức Phật dạy: “Không phải ai ăn xin; cũng được gọi là khất sĩ; nếu chấp trì độc Pháp; không còn gọi là Tỳ-kheo; ai sống ở đời này; từ bỏ các phước báo; đoạn trừ mọi ác pháp; hành trì theo phạm hạnh, sống đời sống chánh trí, vị ấy xứng Tỳ-kheo”.

Người tu sĩ đi khất thực không chỉ nuôi thân mạng mà cao cả hơn là vì chư Tăng đang gieo trồng ruộng phước lành cho chúng sinh; vì ít dục, vì biết đủ, vì giảm đoạn, vì viễn ly cầu thiện hành và vì đoạn trừ tâm kiêu mạn. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng giảng giải: “Tỳ kheo đi khất thực xin ăn, ai cho gì thì ăn đó, không phân biệt, khen chê thức ăn của thí chủ cúng dường. Người xuất gia tu hạnh tùy thuận và nhẫn được tất cả những gì không vừa ý. Hôm bữa no, bữa đói người khất sĩ lấy đó để tu được hạnh nhẫn. Tỳ-kheo ôm bình bát đi khất thực là ruộng phước để thí chủ gieo vào, cúng dường để họ có được phước báu. Cho nên người tu làm sao chính mình phải là ruộng phước màu mỡ của chúng sinh”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng ôm bát trì bình khất thực.

Du Khách Hoan Hỷ Cúng Dường Chư Tăng Trì Bình Bát Đi Khất Thực

Khất thực là pháp nuôi thân mạng truyền thống của ba đời chư Phật. Hạnh khất thực là một công hạnh khó thực hành, người tu hành chân chính sẽ
Các Phật tử thành kính cung đón những bước chân an lạc của chư Tăng

Chư Tăng, Ni Chùa Ba Vàng Thọ Nhận Sự Đặt Bát Cúng Dường

Sáng ngày 21/10/2017(tức ngày mùng 02 tháng 9 năm Đinh Dậu), với lòng tín kính ba ngôi Tam Bảo, các Phật tử đạo tràng Từ Tâm đã cầu thỉnh sớt
Link to map Back top top