trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Lễ Phát Tâm Bồ Đề

Lễ Phát Tâm Bồ Đề

Lễ Phát Tâm Bồ Đề