trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Lương Hoàng Sám - các bài viết về Lương Hoàng Sám, tin tức Lương Hoàng Sám

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ mười

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM BỒ TÁT HỒI HƯỚNG Ngày nay đại chúng đã cùng nhau chịu khó nhọc, chịu cực khổ tu tập được vô lượng căn lành như vậy

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ mười

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ mười

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM BỒ TÁT HỒI HƯỚNG Ngày nay đại chúng đã cùng nhau chịu khó nhọc, chịu cực khổ tu tập được vô lượng căn lành như vậy

29/6/2019

57 Lượt xem

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ chín

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ chín

Văn kinh🞄 29/6/2019

ĐẦU QUYỂN CHÍN Nhất bách bát trì Kinh mãn tạng đồ. Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật, Tỳ Lô tâm nội Du Già bộ. Đại thừa kinh điển cộng Di Đà.

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ bảy

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ bảy

Văn kinh🞄 27/6/2019

CHƯƠNG THỨ MƯỜI: TỰ VUI MỪNG. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ khi quy y trở lại đây, biết chỗ chí đức là nơi nương tựa của tất cả.

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ sáu

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ sáu

Văn kinh🞄 23/6/2019

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ sáu. TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP. Hiệu chính: HT. THÍCH TRÍ TỊNH. Dịch giả: HT. THÍCH VIÊN GIÁC

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ tư

Lương Hoàng Sám - Quyển thứ tư

Văn kinh🞄 19/6/2019

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại phải chí thành đảnh lễ, nhất tâm lắng nghe.

Lương Hoàng Sám – Quyển thứ hai

Lương Hoàng Sám – Quyển thứ hai

Văn kinh🞄 18/6/2019

Lương Hoàng Sám..Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau rửa sạch tâm ô uế rồi, thập ác, trọng chướng không còn, nghiệp lụy đã hết

Lương Hoàng Sám – Quyển thứ nhất

Lương Hoàng Sám – Quyển thứ nhất

Văn kinh🞄 18/6/2019

Vào khoảng tháng 10 năm 1961, bộ Lương Hoàng Sám dịch nghĩa này về đến Huế, các Phật tử cố đô hân hoan đón mừng như nước ngọc Xá lợi của chư Phật.

Lương Hoàng Sám

Lương Hoàng Sám

Văn kinh🞄 18/6/2019

Trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm...Bộ Lương Hoàng Sám này hiệu lực mạnh mẽ, làm cho người có tội lỗi được tiêu trừ