Đời Sống Sa-môn Vô Trú, Như Nai Trong Rừng, Sao Lại Xây Chùa, Tạo Thất Liêu? – Câu 125 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Link to map Back top top