Đức Phật – bậc Thầy cao quý của chúng sinh

Mặc dù Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, chúng ta không còn được nhìn thấy Ngài bằng xương, bằng thịt nhưng thông qua giáo Pháp mà Ngài để lại, chúng ta vẫn có thể thấy được trí tuệ vô biên của Đức Phật. Đặc biệt hơn, các hàng đệ tử của Phật từ Dự Lưu quả đến A La Hán quả đều thành tựu giới đức, định đức, tuệ đức. Họ đông vô số và là những bậc đáng tôn quý. Các bậc Thánh đệ tử ấy đều tán dương Đức Phật là bậc Thầy tối thượng, tối thắng của Trời, Người và muôn loài chúng sinh. Chính vì lẽ đó nên chúng ta biết rằng Đức Phật là bậc Thầy vô cùng cao quý.

>>> Đức Phật Thích Ca là một nhà khoa học vĩ đại

Trong video “Đức Phật – bậc Thầy cao quý của chúng sinh” trên đây do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng, chúng ta sẽ được nghe cuộc đối thoại giữa Tỳ Kheo Na Tiên và Đức vua Mi Lan Đà để thấy được Đức Phật là con người đầy đủ đức hạnh, trí tuệ mẫu mực đến nhường nào.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top