Hai Hạng Người Đáng Được Cúng Dường | Phẩm Bố Thí & Cúng Dường – Kinh Nikaya

Văn kinh:
Một thời, Thế Tôn ở tại Sàvatthi, vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đỉnh lễ và bạch Thế Tôn:
Có bao nhiêu hạng người, bạch Thế Tôn, đáng được cúng dường ở đời? Và chỗ nào cần phải bố thí và cúng dường?
Này gia chủ, có hai hạng người đáng được cúng dường đời: Hữu học và Vô học. Đối với hai hạng người này xứng đáng được cúng dường ở đời. Và này gia chủ, ở đây (tinh xá Kỳ Viên) cần phải bố thí và cúng dường.
“Hữu học và Vô học; cả hai ở trong đời; đều đáng được cúng dường; đối với người dâng cúng; phải giữ thân chánh trực, cả lời nói, ý nghĩ; phước điền người dâng cúng; đây thí có quả lớn.”

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm thăng bằng, phần Đất, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.121)

Xem thêm:

Kinh Nikaya – Đức Hạnh của Người Xuất Gia

Hơn 2000 Học Sinh, Sinh Viên Tham Gia Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Tags:
Link to map Back top top