Học Phật Phải Tìm Minh Sư Học Đạo – Vấn Đáp Phật Pháp

Kính bạch Thầy. Nhà chùa con đang ở có một chú tiểu đã được thọ giới làm Sư Bác nhưng lại bị ngọng, vậy khi lên khóa lễ, đại chúng không nghe theo được. Sư Thầy cho chúng trưởng dẫn chúng, Bác mặc áo chéo vai nhưng chỉ được ngồi một bên trái của chúng trưởng. Con xin thưa hỏi Thầy chúng con có mắc lỗi gì không?

Tags:
Link to map Back top top