Điều Giác Ngộ Thứ Nhất – Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

“Thế gian này vô thường, vạn vật này vô thường, tâm của chúng ta cũng vô thường, tất cả đều luôn biến động thay đổi từ sinh đến diệt, không có cái gì là chắc thật bền vững, chúng ta phải luôn ghi nhớ như thế”.

Trên đây là những lời trích dẫn giảng giải về Điều Giác Ngộ Thứ Nhất trong Kinh Bát Đại Nhân Giác do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải. Kính mời các bạn cùng theo dõi video bài giảng này để quán xét kĩ được lý vô thường, thoát khỏi đau khổ và tự tại ngay trong chính cuộc đời này!

Điều giác ngộ thứ nhất: “Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội; nếu quán sát như thế, dần dần lìa sanh tử.”

Xem Thêm: Điều Giác Ngộ Thứ Hai – Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Tags:
Link to map Back top top