Người Phật tử cần tu thế nào để được chân thật thấy Phật?

Với lòng từ bi rộng lớn, trải rộng khắp muôn loài chúng sinh, Đức Phật đi đến đâu là đem bình an đến đó, được thấy Phật, gặp Phật là một duyên lành rất thù thắng. Tuy nhiên, dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn nhưng Pháp thân của Ngài còn thường trụ ở khắp mười phương, lòng từ của Ngài vẫn lan rộng khắp thế gian. Chúng ta thật hạnh phúc khi được làm con của Ngài – bậc tối thượng, tối thắng, cao quý vô ngần.

Mong muốn tu hành để đến lúc được thấy Phật, gặp Phật là mong muốn của mỗi người đệ tử Phật. Vậy, làm thế nào để chúng ta thấy Phật?

Người Phật tử tu học và thực hành giáo Pháp của Đức Phật, thấy rõ được tự tâm mình,… thì sẽ chân thật gặp Phật

Người Phật tử tu học và thực hành giáo Pháp của Đức Phật, thấy rõ được tự tâm mình,… thì sẽ chân thật gặp Phật

Trên đây là bài giảng: “Người Phật tử cần tu thế nào để được chân thật thấy Phật?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Các video bạn nên xem:

Tags:
Link to map Back top top