Phẩm Ái Dục, kinh Pháp Cú – Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phật dạy trong 12 nhân duyên khiến chúng sinh trôi nổi trong vòng luân hồi thì ái dục là một nhân tố quyết định. Tất cả chúng sinh dù là hữu tình hay vô tình đều từ cha vô minh, mẹ tham ái mà được sinh ra.

>>> Trong vòng luân hồi, đâu là nơi bắt đầu, đâu là nơi kết thúc?

Trong kinh Pháp Cú, phẩm Ái Dục cho rằng: "Ái dục khiến chúng sinh trôi lăn trong vòng luân hồi"

Trong kinh Pháp Cú, phẩm Ái Dục cho rằng: “Ái dục khiến chúng sinh trôi lăn trong vòng luân hồi”

Dù là người có trí hay không có trí thì lòng luyến ái vợ con, tài sản là sự trói buộc chắc bền. Ham muốn đối với ngũ dục càng lắm thì càng khó thoát khỏi sinh tử. Vì vậy, những ai muốn chứng đạt Niết Bàn tịnh tĩnh thì phải đoạn dục, khử ái, như cổ nhân từng nói: “Ái bất trọng, bất sinh Ta Bà”.
Video sau đây của Thầy Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải phẩm Ái Dục trong kinh Pháp Cú để người tu thấy được sự nguy hiểm của ái dục mà xa lánh. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì Chùa Ba Vàng đã trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của đạo Phật.

Các bài bạn nên xem:

Tổng hợp các bài giảng kinh Pháp Cú tại đây!

Phẩm Đao Lợi

Phẩm Đạo Hạnh

Phẩm Địa Ngục

Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi nhập Niết Bàn

Duyên vợ, nợ chồng – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tags:
Link to map Back top top