Pháp Thoại: Tam Tư Lương Tịnh Độ Giảng Trạch – Tư Lương “NGUYỆN”

Để vãng sinh về Tịnh độ, ngoài tư lương TÍN và tư lương HẠNH ra thì tư lương cuối cùng là tư lương NGUYỆN cũng rất là quan trọng. Vì nó thể hiện lòng mong muốn, khát khao của chúng ta. Để sinh về Tịnh độ được thì chúng ta cũng phải có ước muốn, khao khát được sinh về Tịnh độ. Và bao nhiêu công đức phước lành, từ “TÍN” và từ “HẠNH” chúng ta lập được thì chúng ta đều nguyện tất cả những việc ấy, một chí, một hướng sinh về Tịnh độ. Nguyện hồi hướng tất cả những việc ấy sinh về Tịnh độ.

Xem thêm: Kinh Nikaya – Cầu Nguyện Thế Nào Để Được Thành Tựu?

Tags:
Link to map Back top top