Pháp Thoại: Tam Tư Lương Tịnh Độ Giảng Trạch – Tư Lương “TÍN”

Tông chỉ tu hành của chùa Ba Vàng là tu tập hồi hướng các công đức vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Để vãng sinh Tịnh độ thì tư lương của một người hành giả là phải đầy đủ. Người ta gọi là Tam – Tư – Lương. Tức là ba cái tư lương. Tam Tư Lương ở đây bao gồm Tín – Nguyện – Hạnh. Vậy tư lương về Tín là gì?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi qua bài Pháp thoại: Tam Tư Lượng Tịnh Độ Giảng Trạch – Tư Lương “TÍN” – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Xem thêm: Điều Giác Ngộ Thứ Nhất – Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải 

Tags:
Link to map Back top top