Pháp Thoại: Văn – Tư – Tu

Khi nói đến Tam Huệ Học trong đạo Phật thì người tu đạo một thời gian ít ai không trả lời ngay được, đó là VĂN – TƯ – TU. Vâng, đúng là con đường ấy, con đường mà Thái Tử Tất Đạt Đa đã tu và chứng quả Vô thượng Bồ Đề, còn chúng ta cũng đi trên con đường ấy liệu khi hết kiếp người quý giá này chúng ta được gì? Hôm nay, bài khai pháp đầu xuân Mậu Tuất, được nghe Sư Phụ giảng về chủ đề không mới nhưng nội dung chuyển tải vẫn vô cùng giá trị với tất cả đệ tử tu Phật.

Xem thêm: Tu Thân, Khẩu, Ý – Kinh Nikaya Giảng Giải 

Tags:
Link to map Back top top