Phật Ở Đâu? – Câu Hỏi Số 053 – 058 – Phần 25 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 25 – Câu Hỏi Số 053 – 058 | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Câu 53: Khi Chết Ngũ Uẩn Diệt Theo

Câu 54: VeDaGu

Câu 55: Nếu Chết Mà Diệt Hết Thì Thoát Hết Khỏi Nghiệp.

Câu 56: Nghiệp Trú Ở Đâu?

Câu 57: Biết Còn Tái Sanh?

Câu 58: Phật Ở Đâu?

Tags:
Link to map Back top top