Tại sao đã quy y Tam Bảo thì không quy y quỷ, thần?

Trong buổi Pháp thoại, Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Đã quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo là không quy y với quỷ, thần. Chúng ta chỉ nương tựa Phật thôi”.
Bởi lẽ Đức Phật là bậc tối thượng, tối thắng, thế gian không ai bằng. Ngài thấy biết rõ sự vận hành của vạn sự, vạn vật trong lục đạo luân hồi; thấy được nhân duyên, tội phước của các chúng sinh trong các cõi, bao gồm cả những chúng sinh trong cõi Trời, Thần, Quỷ… Dù các vị quỷ, thần có thể có oai lực hơn loài người, có những pháp linh thông hơn và có thể trợ giúp cho con người; nhưng chúng ta cũng không nên gần gũi, nương tựa họ mà chỉ nên đứng từ xa cung kính thôi.

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Giới luật của Phật đã quy định rằng người đệ tử Phật đã quy y Tam Bảo rồi thì không quy y quỷ, thần

Giới luật của Phật đã quy định rằng người đệ tử Phật đã quy y Tam Bảo rồi thì không quy y quỷ, thần

Vậy nhân duyên, tội phước của các vị quỷ, thần ấy như thế nào mà Đức Phật dạy đệ tử Phật không nên quy y quỷ, thần? Trên đây là video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vấn đề này!

Các bài viết nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top