Thần thông trên cung trời Đao Lợi – Phẩm 1.3 – Kinh Địa Tạng giảng giải

Đức Phật nói: Bồ tát Địa Tạng đã nhiều kiếp tu hành, dẫn hóa chúng sinh. Tất cả chư Phật, Bồ Tát… cũng đã từng qua tay dạy dỗ của Địa Tạng Bồ Tát. Được nghe danh tự Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi hoặc chiêm bái, lễ lạy, xưng danh, cúng dường nhẫn đến vẽ, đắp, khắc, sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì người đó sẽ được cả trăm lần sinh thiên, vĩnh viễn chẳng sa đọa ác đạo.
Để hiểu hơn về Địa Tạng Bồ Tát, mời quý vị cùng theo dõi video: Thần thông trên cung trời Đao Lợi – Phẩm 1.3 do Sư Phụ giảng nhé!
Các bài bạn nên xem:
Tags:
Link to map Back top top