Tụng chú Đại Bi hàng ngày có được chư Thiên gia hộ?

Chú Đại Bi là những bài chú nổi tiếng thuộc pháp môn Mật Tông. Những câu chú trong chú Đại Bi là tên các vị Bồ Tát, các vị Kim Cương, các vị Thần, Hộ Pháp. Có nhiều người tin rằng nếu hằng ngày tụng trì tên của các vị ấy thì sẽ được các vị ấy hộ trì, mọi mong cầu sẽ được như ý. Nhưng thật sự có phải ai trì chú Đại Bi cũng được các vị ấy đến gia hộ không?

>>> Cần làm thế nào để tụng chú Đại Bi được linh nghiệm? tại đây!

Người có lòng từ bi và tâm thanh tịnh thì tụng chú Đại Bi mới có công đức, được chư Thiên, chư Thần hộ trì (Trích lời giảng của Sư Phụ)

Người có lòng từ bi và tâm thanh tịnh thì tụng chú Đại Bi mới có công đức, được chư Thiên, chư Thần hộ trì (trích lời giảng của Sư Phụ)

Để đại chúng dễ hình dung thế nào là hộ trì, Sư Phụ kể câu chuyện trong kinh Phật, 500 con bò thì chỉ cần một người trông nom là đủ nhưng một ông vua thì có cả một đoàn người bảo vệ. Từ câu chuyện đó, Sư Phụ giảng rằng, việc được hộ trì là phụ thuộc vào phước báu và oai lực của mỗi người. Do đó, không phải dễ dàng mà chúng ta khiến được các vị ấy đi theo để bảo vệ mình.

Trong video trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ hướng dẫn chúng ta cách tu tập chú Đại Bi để được chư Thiên, chư Thần gia hộ.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top