Xứng Đáng Là Ruộng Phước | Bố Thí & Cúng Dường – Kinh Nikaya Giảng Giải

Văn Kinh:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn Anàthapindika, gọi các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu?
Ở đây, này các Tỷ kheo, khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng… khi mũi ngửi hương… khi lưỡi nếm vị… khi thân xúc chạm,… khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác.
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 6, phẩm Đáng Được Cung Kính, phần Đáng được cung kính [1], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.9)

Xem thêm: Chư Tăng Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng Vì Lợi Ích Chúng Sinh

Xem thêm: Lợi Ích Của 13 Pháp Tu Khổ Hạnh Đầu Đà

Tags:
Link to map Back top top