[Trực Tiếp] Pháp Thoại: “Đồ Ăn Cúng Người Chết”

Pháp Thoại: “Đồ Ăn Cúng Người Chết” | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trích: Kinh Tiểu Bộ 4 – Phẩm 18 – Đồ Ăn Cúng Người Chết (Tiền Thân Matakabhatta)

Link to map Back top top