Tán dương danh hiệu chư Phật như thế nào để được nhiều công đức, phước báu?

Từ thuở quá khứ đến nay, đã có hằng hà sa số chư Phật ra đời. Các vị Phật đều có tên, danh hiệu của mình. Đó là danh hiệu cao quý, chứa đựng tất cả các đức của Phật (gọi là Phật đức). Vì thế, ai ca ngợi, tán dương Phật đức thì đều được công đức và phước báu.

Nghe đến danh hiệu của các Đức Phật, chúng ta cũng được rất nhiều lợi ích. Ví như trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có dạy rằng: “Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thoát qua lỗ tai, người này sẽ được một nghìn lần sanh lên sáu tầng trời cõi Dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm.”

Vậy, tán dương danh hiệu chư Phật có công đức, phước báu như thế nào?

>>> Tích lũy phước báu để chuyển hóa vận mệnh

Trong video “Tán dương danh hiệu chư Phật như thế nào để được nhiều công đức, phước báu?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, quý Phật tử sẽ hiểu rõ hơn về điều này.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top