Thời Khóa Sám Hối Và Tọa Thiền Buổi Tối Hằng Ngày

Biết ứng dụng các pháp đã học thì mọi thời, mọi chỗ đều là tăng thượng duyên để cho hành giả tu hành trao dồi giới đức. Với những thời khóa tu tập cố định trong ngày là những nhân duyên rất tốt để chúng Tăng tu tập cùng nhau. “Đức chúng như hải” – được hòa vào Đại chúng thì mỗi người được nương tựa nhau rất nhiều. Một buổi sám hối, tọa thiền trong một đại chúng trang nghiêm đông đủ sẽ giúp chúng ta tinh tấn hơn – đó là sức mạnh của đại chúng, là Tăng lực. Được trở về nương tựa đại chúng tu học trong ngày, cũng như trong những thời khóa sám hối, tọa thiền mỗi tối là một niềm may mắn và hạnh phúc. Cả đại chúng như một dòng sông chảy về biển lớn, đem ánh sáng trí tuệ xóa tan đi bao ưu phiền khổ não cho mình và cho người.

Sám Hối Và Tọa Thiền

Thời khóa sám hối tu tập của đại chúng chùa Ba Vàng.

Thời khóa sám hối tu tập của đại chúng chùa Ba Vàng.

Đông đủ chư Tăng và Phật tử tham gia thời khóa sám hối.

Đông đủ chư Tăng và Phật tử tham gia thời khóa sám hối.

Chư Ni chùa Ba Vàng thực hành pháp sám hối.

Chư Ni chùa Ba Vàng thực hành pháp sám hối.

Thiền đường chùa Ba Vàng.

Thiền đường chùa Ba Vàng.

Thời khóa ngồi thiền chùa Ba Vàng.

Thời khóa ngồi thiền chùa Ba Vàng.

Thời khóa ngồi thiền diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Thời khóa ngồi thiền diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Thời khóa tọa thiền.

Thời khóa tọa thiền.

 

Bình Luận
Link to map Back top top