trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
tối thượng tôn bảo - các bài viết về tối thượng tôn bảo, tin tức tối thượng tôn bảo

Bài giảng: Phật là tối thượng tôn bảo, Phật là tối thắng

Bài giảng “Phật là tối thượng tôn bảo, Phật là tối thắng” được Thầy phân tích cụ thể về Đức Phật là bậc vô thượng sư. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp...

Bài giảng: Phật là tối thượng tôn bảo, Phật là tối thắng

Bài giảng: Phật là tối thượng tôn bảo, Phật là tối thắng

Bài giảng “Phật là tối thượng tôn bảo, Phật là tối thắng” được Thầy phân tích cụ thể về Đức Phật là bậc vô thượng sư. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp...

31/8/2016

155 Lượt xem