[TRỰC TIẾP] “Kính mừng Tự tứ – 21 năm ngày Sư Phụ xuất gia” | Chùa Ba Vàng, ngày 15/7/Canh Tý

Chương trình: Kính mừng Tự tứ 21 năm Sư Phụ xuất gia

Link to map Back top top