trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 6 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chủ Nhật, 26/6/2022

tức 28/5 Nhâm Dần

Trực tuyến

Trực tuyến

Chuyên mục “Trực tuyến” là nơi phát sóng trực tiếp các buổi giảng Pháp thường kỳ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những chương trình tu tập, sự kiện Phật giáo được tổ chức tại chùa Ba Vàng,... để quý vị cùng theo dõi và tham gia!

Trực tuyến
Chuyên mục “Trực tuyến” là nơi phát sóng trực tiếp các buổi giảng Pháp thường kỳ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những chương trình tu tập, sự kiện Phật giáo được tổ chức tại chùa Ba Vàng,... để quý vị cùng theo dõi và tham gia!
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | Ngày 19/5/2022

19/5/2022

244 Lượt xem

Văn bạch tham gia chương trình sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…
- Trường hợp chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:
(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.
- Trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa đọc:
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
(Tiếp)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã giúp cho nhân dân nước Việt thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than, đem lại sự bình an tu Phật pháp cho chúng con.
Thực hành theo lời Đức Phật dạy về báo đền tứ trọng ân, trong đó có ân quốc gia, xã tắc, hôm nay là ngày... tháng… năm…, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Câu lạc bộ Cúc vàng - Tập Tu Lục Hòa tổ chức chương trình “Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Con hoan hỷ tham dự chương trình trực tiếp/trực tuyến, con xin hồi hướng các công đức phát sinh từ tâm biết ơn của con về Vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho con được tăng trưởng phước lành, tinh tấn trong các thiện pháp, góp phần xây dựng quê hương đất nước cho các thế hệ mai sau được hưởng nhờ và đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đất nước nào cũng được thuận duyên tu tập Phật Pháp, có người lãnh đạo ủng hộ cho Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh.
Giờ này con xin tham dự chương trình “Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” trực tiếp/trực tuyến.Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Video tiếp theo

Danh sách phát