trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Tự Quy Y Tam Bảo - các bài viết về Tự Quy Y Tam Bảo, tin tức Tự Quy Y Tam Bảo

Bài kinh: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

Thuở xưa, trời Đế Thích bỗng nhiên mất đi năm đức tướng nên tự biết mình sắp mạng chung s ẽ tái sanh vào thai một con lừa trong nhà người thợ làm đồ gốm.

Bài kinh: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

Bài kinh: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

Thuở xưa, trời Đế Thích bỗng nhiên mất đi năm đức tướng nên tự biết mình sắp mạng chung s ẽ tái sanh vào thai một con lừa trong nhà người thợ làm đồ gốm.

16/11/2021

86 Lượt xem