Tứ thần túc là gì?

37 pháp trợ Bồ đề dẫn chúng ta đi đến giác ngộ chân lý gồm: Tứ niệm xứ, Tứ chính cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ đề phần, Bát chánh đạo phần.
Trong đó, Tứ như ý túc còn được gọi là Tứ thần túc. “Như ý” là được như ý mình mong muốn. “Túc” có nghĩa là đầy đủ, sung túc. Tứ như ý túc là bốn điều thực hiện phải đầy đủ. Hành giả tu hành đạt được 4 điều này thì sẽ phát sinh ra được thần thông.

>>> Hiểu về Tứ diệu đế để nhận thức chân thật về cuộc đời

Vậy 4 điều này là gì mà có công năng như vậy? Thông qua video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn về Tứ như ý túc trong đạo Phật.

Các bài nên xem:

Tags: ,
Link to map Back top top