Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) – Buổi 16 (phẩm 12+13): Phẩm Đề-bà-đạt-đa và Phẩm Trì

Link to map Back top top