Tụng kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” (có chữ) | Buổi 22: Phẩm 19 – Phẩm Pháp-sư Công-đức

Link to map Back top top