Tụng kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” (có chữ) | Buổi 24: Phẩm 22+23 – Phẩm Chúc – lụy và Phẩm Dược-vương Bồ-tát Bổn-sự

Link to map Back top top