Tụng kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” (có chữ) | Buổi 27: Phẩm 26+27 – Phẩm Đà-la-ni và Phẩm Diệu-trang-nghiêm-vương Bổn-sự

Link to map Back top top