Tụng kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” (có chữ) | Buổi 28: Phẩm 28 – Phẩm Phổ-hiền Bồ-tát Khuyến-phát

Link to map Back top top