Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) – Phẩm 18 (buổi 21): Phẩm Tùy-hỷ Công Đức

Link to map Back top top