Chuyên mục: Văn Kinh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký” thứ tám

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký” thứ tám

Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký” thứ tám 1. Lúc bấy giờ, ngài Mãn Từ Tử từ nơi Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Thọ học vô học nhơn ký” thứ chín

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Thọ học vô học nhơn ký” thứ chín

Phẩm “Thọ học vô học nhơn ký” thứ chín 1. Bấy giờ, ngài A Nan và ngài La Hầu La nghĩ như vầy: “Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Pháp sư” thứ mười

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Pháp sư” thứ mười

Phẩm “Pháp sư” thứ mười 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhơn nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn Đại sĩ rằng: “Dược Vương! Trong đại
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Hiện bửu tháp” thứ mười một

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Hiện bửu tháp” thứ mười một

Phẩm “Hiện bửu tháp” thứ mười một 1. Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng bảy báu, cao năm trăm do tuần, ngang rộng hai trăm năm mươi do
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Đề Bà Đạt Đa” thứ mười hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Đề Bà Đạt Đa” thứ mười hai

Phẩm “Đề Bà Đạt Đa” thứ mười hai 1. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời, người, bốn chúng: “Ta ở trong vô lượng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Trì” thứ mười ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ tư – Phẩm “Trì” thứ mười ba

Phẩm “Trì” thứ mười ba 1. Lúc bấy giờ, ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma-ha-tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ năm – Phẩm “An lạc hạnh” thứ mười bốn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ năm – Phẩm “An lạc hạnh” thứ mười bốn

Phẩm “An lạc hạnh” thứ mười bốn 1. Lúc bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi đại Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Các vị Bồ Tát này thiệt
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ năm – Phẩm “Tùng địa dũng xuất” thứ mười lăm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ năm – Phẩm “Tùng địa dũng xuất” thứ mười lăm

Phẩm “Tùng địa dũng xuất” thứ mười lăm 1. Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng,
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ năm – Phẩm “Như Lai thọ lượng” thứ mười sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ năm – Phẩm “Như Lai thọ lượng” thứ mười sáu

Phẩm “Như Lai thọ lượng” thứ mười sáu 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng: “Các Thiện nam tử! Các ông phải tin
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ năm – Phẩm “Phân biệt công đức” thứ mười bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ năm – Phẩm “Phân biệt công đức” thứ mười bảy

Phẩm “Phân biệt công đức” thứ mười bảy 1. Lúc bấy giờ, trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng, kiếp số dài lâu như thế, vô lượng, vô biên,
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Tùy hỷ công đức” thứ mười tám

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Tùy hỷ công đức” thứ mười tám

Phẩm “Tùy hỷ công đức” thứ mười tám 1. Lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc đại Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Pháp sư công đức” thứ mười chín

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Pháp sư công đức” thứ mười chín

Phẩm “Pháp sư công đức” thứ mười chín 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Thường Tinh Tấn đại Bồ Tát rằng: “Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn
Link to map Back top top