Chuyên mục: Văn Kinh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Thường Bất Khinh Bồ Tát” thứ hai mươi

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Thường Bất Khinh Bồ Tát” thứ hai mươi

Phẩm “Thường Bất Khinh Bồ Tát” thứ hai mươi 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Đắc Đại Thế đại Bồ Tát rằng: “Ông nay nên biết! Nếu có Tỳ-kheo,
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Như Lai thần lực” thứ hai mươi mốt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Như Lai thần lực” thứ hai mươi mốt

Phẩm “Như Lai thần lực” thứ hai mươi mốt 1. Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Chúc lụy” thứ hai mươi hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Chúc lụy” thứ hai mươi hai

Phẩm “Chúc lụy” thứ hai mươi hai 1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi Pháp tòa đứng dậy, hiện sức Thần thông lớn: dùng tay
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Dược Vương Bồ Tát bổn sự” thứ hai mươi ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ sáu – Phẩm “Dược Vương Bồ Tát bổn sự” thứ hai mươi ba

Phẩm “Dược Vương Bồ Tát bổn sự” thứ hai mươi ba 1. Lúc bấy giờ, ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bồ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Diệu Âm Bồ Tát” thứ hai mươi tư

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Diệu Âm Bồ Tát” thứ hai mươi tư

Phẩm “Diệu Âm Bồ Tát” thứ hai mươi tư 1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế(1) tướng đại nhơn, phóng ra ánh sáng, và
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn” thứ hai mươi năm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn” thứ hai mươi năm

Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn” thứ hai mươi năm 1. Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Đà La Ni” thứ hai mươi sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Đà La Ni” thứ hai mươi sáu

Phẩm “Đà La Ni” thứ hai mươi sáu 1. Lúc bấy giờ, ngài Dược Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu chấp tay
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Diệu trang nghiêm vương bổn sự” thứ hai mươi bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Diệu trang nghiêm vương bổn sự” thứ hai mươi bảy

Phẩm “Diệu trang nghiêm vương bổn sự” thứ hai mươi bảy 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo hàng đại chúng rằng: Về thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát” thứ hai mươi tám

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát” thứ hai mươi tám

Phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát” thứ hai mươi tám 1. Lúc bấy giờ, ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn,
Phật Dạy Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong – Kinh Pháp Cú

Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong – Kinh Pháp Cú

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong – Kinh Pháp Cú Thuở
Kinh Lương y

Kinh Lương y

Tôi nghe như vầy: Một thời Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của các tiên nhân. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Có
Link to map Back top top