Chuyên mục: Văn Kinh

Bài kinh vesali thiên tai dịch họa

Vesāli Thiên Tai, Dịch Hoạ

>>> Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch Qua tháng thứ hai an cư, xảy ra một biến cố. Chuyện là, miền Nam sông Gaṅgā trời
Kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại Nhân

Kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân

Kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của
Cách cúng tế để người mất ăn được

Ngày lành tháng tốt – kinh Nikaya

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc
Ma có thật hay không? Thầy Thích Trúc Thái Minh

Xứng đáng là bạn tốt – kinh Nikaya

Một thời Thế Tôn trú ở Sàketa, tại rừng Tikandaki, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, thành tựu năm pháp này, Tỷ kheo không đáng được làm bạn.
Thầy Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp

Kinh Phổ Môn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Của Bồ Tát Quán Thế Âm Thứ Hai Mươi Lăm Bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý, liền từ tòa ngồi đứng
Ba Tượng Phật Tam Thế - Chùa Ba Vàng

Kinh Điềm lành và Lời khấn nguyện

Bài kinh: Điềm lành tối thượng (Mangala Sutta) Chính tôi được nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn trú tại nước Xá Vệ (Sàvatthi), ở tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana),
Đức Phật ngồi thiền dưới cội cây bồ đề và sau 49 ngày Ngài đã đắc đạo

Kinh Tam Bảo

Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi,
Các em nhỏ thành kính đảnh lễ 10 pho tượng Sa môn ngay tại lối rẽ vào cổng chùa

Kinh Nhân quả và Lời khấn nguyện

Kinh Nhân quả Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một nghìn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi ấy
Sư Phụ hướng dẫn, chỉ dạy chư Tăng trong ban cây cảnh để trang trí cawnh quan của chùa đẹp mắt, phục vụ nhân dân, Phật tử những ngày xuân.

Phước báo hiếu dưỡng – kinh Nikaya

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi Bà la môn Màtaposaka đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực
Ma có thật hay không? Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thâm ân nan báo – kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ kheo: Có hai hạng người, này các Tỷ kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào
Ma có thật hay không? Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Bao la tình mẹ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, gọi các Tỷ kheo: Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Sữa mẹ mà các ông
Ma có thật hay không? Thầy Thích Trúc Thái Minh

Cha mẹ và con cái – kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Lúc bấy giờ Singàkala (Thi Ca La Việt), con của gia chủ, dậy sớm, ra khỏi thành đảnh lễ sáu phương.
Link to map Back top top