Chuyên mục: Văn Kinh

Không khí Tết đang chuẩn bị trên non thiêng thành đẳng chùa Ba Vàng.

Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện – kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng
Thầy Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa và ban bố cho hàng đệ tử thời Pháp nhũ quý báu

Chuyện ngạ quỷ ngoại bức tường

Bậc Đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Vương Xá (Ràjagaha). Chín mươi hai kiếp về trước, có một kinh thành tên là Kàsipuri. Vua Jayasena ngự
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng dự và ban bố cho cô dâu - chú rể những lời Pháp nhũ quý báu

Kinh Đại báo phụ mẫu trọng ân (trích kinh Vu lan)

Tôi nghe thế này: Một thời Phật ở trong Tinh Xá, vườn Cấp Cô Độc, cây của Kỳ Đà, cùng các Tăng già, có trên hai vạn, thêm tám nghìn
Làm giàu - kinh nikaya giảng giải

Làm giàu – kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến, sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói
Kinh Địa Tạng bổn nguyện

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

LỜI NÓI ĐẦU Đức Phật là bậc giác ngộ. Ngài đã thấu triệt chân lý. Ngài chỉ dạy cho chúng ta về tất cả các sự khổ, nguyên nhân dẫn
Ma có thật hay không? Thầy Thích Trúc Thái Minh

Hoa sen trong giới nam cư sĩ – kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, nam cư sĩ là
Hương của người đức hạnh chùa Ba Vàng.

Hương đức hạnh – kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn trú tại Vesàli. Rồi tôn giả Ananda đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng
Xứng đáng là ruộng phước

Kinh Xứng đáng là ruộng phước

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại khu vườn ông Anàthapindika, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ kheo đáng được cung
Xứng đáng là ruộng phước

Hai hạng người đáng được cúng dường – kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn ở tại Sàvatthi, vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Có bao nhiêu hạng người, bạch Thế Tôn,
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng

Nhân duyên của giàu nghèo – kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại tinh xá ông Anàthapindika. Có thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên
Hứa đi chùa mà không đi - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Bố thí cúng dường như Pháp

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki làm một thí vật gồm
Ma có thật hay không? Thầy Thích Trúc Thái Minh

Phước báu thù thắng của bố thí – kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ và
Link to map Back top top