trực tuyến
Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 09/9/Nhâm Dần (tức ngày 03/10/2022)

Thứ Tư, 05/10/2022

tức 10/9 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Thời khóa tụng kinh cầu bình an | Chùa Ba Vàng, ngày 20/4/Tân Sửu

31/5/2021

99 Lượt xem

1. Tán
Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn
Thân của Ngài vô tận phúc lành
Từ bi cứu khổ độ sinh,
Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

2. Đảnh lễ 7 lễ
Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ
A tỳ ngục tốt, phát khởi thiện tâm
Nhiều kiếp tu hành, nhân thành quả mãn.
Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà
Hóa độ Ta Bà, Đản sinh trần thế.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 lễ
Nhất tâm kính lễ
Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Da
Cưỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ.
Dưới cây Vô Ưu, đản sinh thị hiện
Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh Vô thường
Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.
Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm Đạo
Tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
Dưới cây Đại thọ, hàng phục ma quân
Thấy ánh sao mai, thành Bồ đề Đạo.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
Bốn mươi chín năm, độ sinh thuyết Pháp
Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
Dưới cây Sa La.
Niết Bàn thị tịch
Để lại Xá lợi, phúc khắp nhân gian.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
Hiện tọa Đạo tràng, Sa bà giáo chủ
Đạo sư ba cõi, Từ Phụ muôn loài.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 lễ)

3. Kệ cầu nguyện Đức Thế Tôn cứu đời
(Quỳ, tụng 7 biến)
Đức Thế Tôn
Là mặt trời chiếu soi
Phá tan đi màn đêm u tối
Xóa tan đi tà kiến khổ đau.
Đức Thế Tôn
Rạng ngời.
Trí tuệ Ngài
Bao trùm khắp Tam thiên.
Đức Thế Tôn
Từ Phụ muôn loài.
Ai cứu được nhân loại?
Người ấy không ai ngoài đức Thế Tôn.
Nhân loại đang chìm trong u tối
Vô minh tà kiến khổ đau.
Đức Thế Tôn
Mang Chánh Pháp
Xóa tan đi mê lầm.
Rằm tháng tư tươi sáng.
Mọi chúng sinh ca mừng.
Mọi chúng sinh cầu mong.
Đức Thế Tôn cứu đời. (7 biến)

4. Phục nguyện
(Tụng tiếp)
Kính bạch đức Thế Tôn
Kỷ niệm sự đản sinh của Ngài
Đệ tử chúng con
Gột rửa thân tâm
Trang nghiêm giới hạnh
Tán dương công đức của Ngài
Dâng lời phát nguyện
Cầu vô thượng giác
Quyết chí tiến tu,
Theo gương Đức Thế Tôn
Chúng sinh còn mê,
Chúng con phải giác
Chúng sinh còn khổ,
Chúng con ban vui,
Bao giờ chúng sinh hết
Nguyện này của chúng con mới hết.
Chúng con nguyện đem
Công đức ngợi ca
Sự thật cao quý
Của Đức Thế Tôn
Cùng lời phát nguyện tu hành
Hồi hướng nguyện cho
Toàn thể chúng con
Và cả gia đình
Thoát khỏi dịch bệnh.
Nguyện cho nước Việt
Cùng toàn thế giới
Nương nơi Tam Bảo
Trồng các công đức
Phát sinh nhân duyên
Khống chế dịch bệnh
Sớm được bình an
Nạn dịch tiêu trừ.
Chúng con lại nguyện
Hồi hướng công đức
Cho các ác quỷ
Duyên trong nạn dịch này
Được tăng trưởng phước lành
Nương tựa Tam Bảo
Khởi được tâm từ bi
Từ bỏ các việc ác
Hộ trì cho chúng nhân
Vui vẻ tín tu
Theo diệu pháp tứ đế
Của Đức Thế Tôn
Lại nguyện:
Năm châu an lạc
Bốn biển thanh bình
Nước nhà có phúc
Dân tộc trung kiên
Trí đức tròn đầy
Nhân tâm hòa lạc
Già trẻ kính nhường
Trí ngu chẳng nghịch
Mọi người chung sức
Giúp nước an dân
Người vật chung hưởng.
Khắp nguyện
Phước ban tất cả
Đức độ quần sinh
Âm siêu dương thới
Pháp giới chúng sinh
Tình dữ vô tình
Đồng trọn thành Phật Đạo.
Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

5. Tam tự quy
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng.
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển.
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại.

Video tiếp theo