Tại rừng thiền nơi chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập – Phật tử sớt bát cúng dường báo Tứ trọng ân

Thấm nhuần lời dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, với mong muốn báo Tứ trọng ân, trong đó có Ân Quốc Gia, Phật tử chùa Ba Vàng đã cầu thỉnh Sư Phụ cùng Tăng đoàn chùa Ba Vàng hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử để hồi hướng báo Tứ Trọng Ân – Ân Quốc Gia, từ ngày 12/4 đến 15/4 nhuận Canh Tý (tức 03/6/2020 – 06/6/2020).

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top