Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh Sách Tấn Chúng Đệ Tử Tu Tập Trong Rừng

Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, ngày 17/04/2017 tức ngày 21 tháng 3 năm Đinh Dậu, chúng Sa di hân hoan nhập rừng để tu tập. Khóa tu trong rừng của chúng Sa di kéo dài trong một tuần dưới sự hướng dẫn của Thầy và đại Tăng. Chúng Sa di đã được thực tập hạnh thiểu dục tri túc, sống độc cư và thực hành các pháp giải thoát của chư Phật mà Thầy đang triển khai cho Tăng chúng trong rừng.

Tu Tập Trong Rừng Của Tăng Chúng Chùa Ba Vàng

Đặc biệt, khóa tu lần này của chúng Sa di nằm trong thời gian Sư Phụ nhập rừng tu tập một tháng trong rừng. Vào ngày cuối cùng của khóa tu bảy ngày, chúng Sa di cùng với toàn chúng Tỳ kheo đang tu tập trong rừng được vân tập đầy đủ về tại một ngọn đồi trong khu rừng, ngồi quây quần bên Thầy để nghe Thầy chỉ dạy, sách tấn.

Chúng Sa di cùng với toàn chúng Tỳ kheo đang tu tập trong rừng được vân tập đầy đủ về tại một ngọn đồi trong khu rừng, ngồi quây quần bên Thầy để nghe Thầy chỉ dạy, sách tấn.

Chúng Sa di cùng với toàn chúng Tỳ kheo đang tu tập trong rừng được vân tập đầy đủ về tại một ngọn đồi trong khu rừng, ngồi quây quần bên Thầy để nghe Thầy chỉ dạy, sách tấn.

Thầy dạy đại chúng phải rèn luyện ý chí trước những gian nan thử thách và biết xoay lại tâm mình trước những lời khen tiếng chê.

Trong buổi sinh hoạt, từng người trong Tăng chúng đã phát biểu cảm tưởng, sự thực hành pháp của mình trong khóa tu.

Trong buổi sinh hoạt, từng người trong Tăng chúng đã phát biểu cảm tưởng, sự thực hành pháp của mình trong khóa tu.

Sư phụ Thích Trúc Thái Minh rất vui và xúc động khi thấy những đệ tử của mình đã tăng trưởng được ý chí tu tập, niềm tin nơi chính pháp và tinh thần tu tập hòa hợp của Tăng chúng.

Sư phụ Thích Trúc Thái Minh rất vui và xúc động khi thấy những đệ tử của mình đã tăng trưởng được ý chí tu tập, niềm tin nơi chính pháp và tinh thần tu tập hòa hợp của Tăng chúng.

Mặc dù Khóa tu bảy ngày lần này đã kết thúc nhưng những lời dạy bảo sách tấn của Thầy cùng chư Tăng mãi là những hành trang vô cùng quý báu cho chúng Sa di trên con đường tu đạo giác ngộ giải thoát.

 

Bình Luận
Link to map Back top top