trực tuyến
Chẩn tế cầu siêu kết mãn Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 25/9/2022

tức 30/8 Nhâm Dần

Kinh Tam Bảo giảng giải

Kinh Tam Bảo giảng giải

Kinh Tam Bảo là một trong những bài kinh Parita thuộc hệ kinh nguyên thủy. Bài kinh chuyển tải sự thật về công đức của Phật – Pháp – Tăng. Thời Đức Phật còn tại thế, khi thành Vesali bị dịch bệnh, Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đọc bài kinh Tam Bảo, sau đó dịch bệnh được dập tắt.

Kinh Tam Bảo giảng giải
Kinh Tam Bảo là một trong những bài kinh Parita thuộc hệ kinh nguyên thủy. Bài kinh chuyển tải sự thật về công đức của Phật – Pháp – Tăng. Thời Đức Phật còn tại thế, khi thành Vesali bị dịch bệnh, Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đọc bài kinh Tam Bảo, sau đó dịch bệnh được dập tắt.
"Kinh Tam Bảo" (phần 9) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

14/8/2020

177 Lượt xem

“Có thể nói, Bát Chính Đạo là phương pháp duy nhất dẫn chúng ta đến Niết bàn và tất cả các pháp tu tập cũng đều dẫn về Bát Chính Đạo.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ.

Trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử, chúng sinh chịu muôn vàn nỗi thống khổ. Nhưng nhờ Đức Phật ra đời, tìm ra chân lý, vén mở màn vô minh mà chúng sinh biết đến một con đường chấm dứt mọi đau khổ, đi đến chỗ hạnh phúc tuyệt đối. Con đường đó chính là “Bát Chính Đạo” - Đường đến Niết bàn.