trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Bài kinh: Tâm Trạng Hai Anh Lái Buôn Trái Nhau

Chia sẻ :

16/11/2021

Chia sẻ :

Thuở xưa, vua nước Xá-vệ là Ba-tư-nặc đến thăm đức Phật. Vua đến nơi liền xuống xe, tháo kiếm, cởi giày rồi chắp tay đi vào quỳ xuống đỉnh lễ, bạch rằng:
- Bạch đức Thế Tôn, ngày mai con xin nguyện cúng dường Phật và Tăng chúng nơi ngã tư đường phố lớn để cho mọi người trong nước đều biết Phật là đấng Chí Tôn, khiến họ xa lìa tà ma ngoại đạo, gìn giữ ngũ giới cho quốc thái dân an.
Đức Phật nói:
- Lành thay! Phàm người làm vua phải lãnh đạo nhân dân một cách sáng suốt, hướng dẫn họ phụng hành đạo đức để được hưởng phước nhiều đời về sau.
Vua thưa:
- Bạch đức Thế Tôn! Con xin trở về để lo việc cúng dường.
Vua trở về tự tay lo sắp đặt cơm nước, rồi đích thân đi đón Phật và Tăng chúng đến ngã tư, nơi thiết lập đàn trai cúng dường. Phật đến, Ngài ngồi vào chỗ, vua lại tự mình múc nước rửa tay cho Phật. Phật thọ trai xong, thuyết pháp cho vua và mọi người nghe. Dân chúng đến dự đông vô số, trong số đó có hai vị thương nhân. Một người khởi nghĩ rằng: “Phật như đế vương, đệ tử Phật như trung thần. Phật thuyết giảng pháp, đệ tử tụng đọc truyền bá rộng rãi, khiến cho bao người biết được đạo lý. Vua Ba-tư-nặc thật là sáng suốt”. Nhân đây, vị ấy biết Phật là bậc đáng tôn kính, sinh lòng kính ngưỡng, phụng trì giáo pháp. Còn người kia lại khởi nghĩ rằng: “Vua Ba-tư-nặc thật là ngu si! Mình đã là vua còn sợ gì, cần gì nữa! Phật thật như con bò, đệ tử như cái xe. Con bò kéo xe chạy đông tây nam bắc. Phật có đạo hạnh gì mà ta phải kính tin theo!”
Sau đó, hai người ra đi. Đi được khoảng ba mươi dặm đường, họ ghé lại một nhà nghỉ trọ qua đêm. Hai người mua rượu cùng nhau uống và bàn luận về chuyện đã chứng kiến ban sáng. Người có thiện niệm được trời Tứ Thiên Vương ủng hộ. Còn người có ác niệm bị quỷ thần địa ngục tác động khiến cho rượu uống vào bụng nóng như thiêu như đốt. Vì vậy, anh ta bỏ nhà ra ngoài đường, đứng hóng mát. Không ngờ vì say rượu, đi đứng loạng choạng, anh ta té ngã, nằm hôn mê bất tỉnh trên đường cái. Tờ mờ sáng, có đoàn buôn năm trăm chiếc xe bò kéo, đi trên đường, ngang qua cán chết anh ta. Người thương buôn kia sáng ra thức dậy, đi tìm thì thấy anh bạn đã chết rồi. Anh rất bối rối suy nghĩ: “Nếu mình về nước sẽ bị mọi người nghi là giết bạn lấy của”.
Do đó, anh mới bỏ đi sang nước khác. Vua của nước này vừa mới băng hà mà không có Thái tử nối ngôi. Trong sấm thư của nước này ghi rằng: “Sẽ có một người thân phận thấp kém ở nước khác đến và lên làm vua. Vua cũ có một con thần mã, nếu gặp người này nó sẽ quỳ xuống”.
Các quan theo lời sấm thư, thắng yên cương, đeo quốc ấn trên mình thần mã rồi dẫn đi khắp nơi trong nước tìm người kế vị. Người dân kéo đến xem thần mã rất đông. Hôm ấy, trên đường thần mã đi, cũng vừa gặp lúc người thương nhân này tới. Quan Thái sử trông thấy nói:
- Người này có mây vàng che phủ chính là khí tượng làm vua.
Thần mã trông thấy vị thương nhân liền đến quỳ xuống trước mặt và liếm chân của ông. Quần thần mừng rỡ, liền rước ông về cung tôn lên làm vua.
Bấy giờ tân vương, sau khi lên ngôi, xem xét tình hình đất nước, sắp đặt công việc, chăm lo cuộc sống cho nhân dân, việc nước yên ổn mới tự suy nghĩ: “Ta không có làm một việc lành nào cả, sao lại được hưởng phước báu lên làm vua này? Chắc đây là nhờ ân đức của Phật”.
Do đó, vua bèn cùng với quần thần hướng về nước Xá-vệ, từ xa đỉnh lễ bạch rằng:
- Con là người hạ tiện thiếu đức, nhờ ân phúc của Thế Tôn mới được làm vua. Ngày mai, con kính xin đức Thế Tôn và các vị A-la-hán thuận theo ý nguyện của con đến đây thọ trai.
Đức Phật ở xa liền biết, bảo A-nan dặn các vị Tỳ-kheo ngày mai vua nước kia có lời cung thỉnh, tất cả hãy sử dụng thần thông đến nước đó cho vua và nhân dân được hoan hỉ.
Hôm sau, Phật và đệ tử dùng thần túc đến nước đó, theo thứ lớp ngồi trang nghiêm như pháp. Thọ trai, rửa tay xong, đức Phật thuyết pháp cho vua và mọi người nghe. Vua hỏi:
- Bạch đức Thế Tôn! Con vốn là người hạ tiện, không có phước đức, vì nhân duyên gì mà được như thế này?
Đức Phật đáp:
- Ông có nhớ, khi xưa vua Ba-tư-nặc cúng dường Phật nơi ngã tư đường. Ông trông thấy trong lòng khởi suy nghĩ: “Phật như Quốc vương, đệ tử như trung thần...”. Nhờ ông gieo hạt giống lành này mà nay gặt lấy quả báo tốt đẹp. Còn bạn của ông ngày trước vì khởi nghĩ cho rằng: “Phật như con bò, đệ tử như cái xe...”. Ông ấy gieo hạt giống xấu ác nên gặp tai nạn bị xe bò cán chết và nay chịu quả báo bị xe lửa nghiền nát trong chốn địa ngục. Ngôi vua không phải chỉ dùng sức mạnh mà đoạt được. Làm thiện được phước, làm ác gặt họa. Phước hay họa là do mình gây tạo mà chẳng phải trời rồng, quỷ thần ban cho hay gây ra.
Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ:

Tâm là gốc muôn pháp
Tâm đứng đầu sai sử
Trong tâm khởi niệm ác
Nói ác và làm ác
Thì tội khổ theo ta
Như xe lăn theo vết.
Tâm là gốc muôn pháp
Tâm đứng đầu sai sử
Trong tâm khởi niệm thiện
Nói thiện và làm thiện
Thì phước lạc theo ta
Như bóng đeo theo hình.

Phật nói kệ xong, vua và vô số thần dân tâm trí khai mở, vô cùng hoan hỉ, chứng được Pháp nhãn.

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Bài kinh: Những sự tinh tấn cần học và cần từ bỏ

Văn kinh🞄 03/01/2022

Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc nằm trên gai góc, hoặc nằm trên bảng cây đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi xoạc cẳng

Văn kinh 🞄 03/01/2022

Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc nằm trên gai góc, hoặc nằm trên bảng cây đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi xoạc cẳng

Bài kinh: Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

Văn kinh🞄 18/12/2021

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá-vệ trong tinh xá Kỳ-viên. Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Cấp Cô Độc một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi.

Văn kinh 🞄 18/12/2021

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá-vệ trong tinh xá Kỳ-viên. Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Cấp Cô Độc một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi.

Kinh Vô Thường

Văn kinh🞄 10/12/2021

Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm Cứu các hữu tình qua sanh tử Tới được tịch diệt chốn bình an

Văn kinh 🞄 10/12/2021

Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm Cứu các hữu tình qua sanh tử Tới được tịch diệt chốn bình an

Bài kinh: Xứng đáng được cúng dường

Văn kinh🞄 09/12/2021

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Bài kinh: Ngày lành tháng tốt - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Bài kinh: Để mãi bên nhau

Văn kinh🞄 09/12/2021

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.

Bài kinh Nhân Duyên Của Giàu Nghèo - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Bài kinh: Kinh doanh thành công – Kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?

Bài kinh: Làm giàu – kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Này Gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Này Gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Bài Kinh: Điềm Lành Tối Thượng

Văn kinh🞄 09/12/2021

Không thân cận kẻ ngu, Nên gần gũi bậc Trí, Tôn kính người Hiền Thiện, Là điềm lành tối thượng.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Không thân cận kẻ ngu, Nên gần gũi bậc Trí, Tôn kính người Hiền Thiện, Là điềm lành tối thượng.

Kinh Dược Sư

Văn kinh🞄 09/12/2021

“Bạch Ðức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp, nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

“Bạch Ðức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp, nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau.

Sám Hối Sáu Căn

Văn kinh🞄 17/11/2021

Chí tâm sám hối! Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Chí tâm sám hối! Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.

Sám Hối Ba Nghiệp

Văn kinh🞄 17/11/2021

Chúng con đồng đến trước Phật đài. Tâm thành đỉnh lễ mười phương Phật

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Chúng con đồng đến trước Phật đài. Tâm thành đỉnh lễ mười phương Phật

Sám Hối Thập Ác

Văn kinh🞄 17/11/2021

Đệ tử chúng con một lòng thành Xin giãi bày tội lỗi xưa nay Xét con tạo ác đã dày

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Đệ tử chúng con một lòng thành Xin giãi bày tội lỗi xưa nay Xét con tạo ác đã dày

Sám Hối Chuyển Hóa

Văn kinh🞄 17/11/2021

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau tự chấm dứt tâm tội ấy thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân, như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng”.

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau tự chấm dứt tâm tội ấy thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân, như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng”.